No Cover Image

คำแผ่เมตตาแบบ ครอบจักรวาล เจ้าค่า (เอาไปสวดกันนะคะ ช่วยได้จิงๆ ลองมาแล้ว)?

บทสวดมนต์

คำแผ่เมตตาแบบ ครอบจักรวาล เจ้าค่า

(เอาไปสวดกันนะคะ ช่วยได้จิงๆ ลองมาแล้ว)?

ด้วยผลบุญผลกุศลที่ข้าพเจ้า…..(ชื่อ สกุล)……….ได้กระทำมา ข้าพเจ้าขออุทิศให้ทั่วถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎะสงสารทั้ง 20 ชั้น ในพรหมโลก 6 ชั้นได้แก่ เทวโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิโลก ทั้ง 4 ได้แก่ เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ ทั้งท่านที่เป็นญาติ ได้แก่ มารดา บิดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา ลูก หลาน เหลน โหลน ญาติทั้งหลาย ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี รวมทั้งครู อุปฌาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย เทพเจ้าผู้ปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่คุ้มครองปกปักษ์รักษาข้าพเจ้า และที่ข้าพเจ้าเคารพบูชา บูรพกษัตริย์ กษัตรี วีรชน วีรสตรี ผู้กล้าเพื่อแผ่นดินทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 พระยายมราช และบริวารทั้งหลายของพระองค์ท่าน ยมบาล ยมฑูล ท่านสุวรรณ ท่านสุวาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ.สถานที่แห่งนี้ ผีบ้าน ผีเรือน เจ้าที่ เจ้าทาง ทุกๆที่ ที่ข้าพเจ้าได้เหยียบย่าง หรือผ่านทางไป แม่พระธรณี พระพาย พระเพลิง พระคงคา พระพิรุณ พระโพสพ แม่นางไม้ แม่นางกวัก พรายน้ำ กุมาร กุมารี สัมภเวสี ทั้งหลาย

ด้วยผลบุญนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านมาด้วยกายกรรมก็ดี วจีกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี โดยที่ข้าพเจ้าเจตนาก็ดี มิได้เจตนาก็ดี โดยที่ข้าพเจ้ารู้ตัวก็ดี ไม่รู้ตัวก็ดี ด้วยผลบุญนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้ศัตรูทั้งหลาย มิตรทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขของท่านทั้งหลายตลอดชั่วกาลนาน ท่านที่มีความสุขอยู่ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้น ท่านที่มีความทุกข์อยู่ขอความทุกข์ของท่านจงหาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
ด้วย ส่วนตัวของข้าพเจ้า….(ชื่อ สกุล) …….. เอง ขอประกาศอโหสิกรรมให้แก่ผู้ที่ละเมิดล่วงเกินข้าพเจ้ามาแล้วเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาเป็นศัตรูกับท่านผู้ใด ขอเป็นมิตรกับทุกๆท่านตลอดชั่วกาลนาน

ด้วยผลบุญนี้ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐาน ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุข สมปรารถนา ข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ และบูชาคุณพระรัตนตรัย ขอให้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าตลอดไป

ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอให้คำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย จงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าอีกเลย นับแต่บัดนี้จนตราบกาลนานเทอญ