วันอาทิตย์

เสริมดวงคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ ถ้าต้องการเสริมบารมีของตัวเอง ให้บูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตร และถ้าคนเกิดวันอาทิตย์มีพระพุทธรูปปางถวายเนตรอยู่ที่บ้านด้วยละก็ ก็จะถือว่าดียิ่งขึ้นไปอีก และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกิดในวันพุทธก็ตาม ก็ถือว่ามีพระอยู่ในเขตบ้านเรือนของตัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และพระพุทธรูปปางถวายเนตรเป็นพระพุทธรูปมีลักษณะท่าทางแบบยืน ลืมตาทั้งสองข้าง แต่เพ่งจิตรใจอยู่ที่เดียว มือก็ประสานกันอยู่ระหว่าสะโพก มือขวาทับมือซ้าย ซึ่งพระพุทธรูปปางถวายเนตร นี้เกิดขึ้นเมื่อ พระพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ณานอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ซึ่งหลังจากพระพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ลุกขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนท่าทาง โดยมีท่าทางในการยืน แล้วมองไปยังที่นั่งของตัวเอง เป็นเวลา 7 วัน

สำหรับคนเกิดในวันอาทิตย์นั้น ให้สวดภาวนาคาถาบูชาพระปางถวายเนตรให้ได้ จำนวน 6 จบก่อนเข้านอน จะเป็นการเพิ่มความร่มเย็นเป็นสุข ห่างจากโรคาพยาธิ และเพิ่มลาภลให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี และคาถาบูชาพระปางถวายเนตรยังสามารถใช้เป็นคาถาป้องกันศัตรูตอนเดินทางได้อีกด้วย

คาถาบูชาพระปางถวายเนตร
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ
หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา
มะโมวิ มุตตานัง มะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา ฯ
อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ
หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา
เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ
โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

ใส่ความเห็น